O PROJEKTE

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Slovensko po covid-19.
ako pandémia zmení
naše životy?

Cieľom projektu je zrealizovať participatívny proces prípravy verejných politík v kľúčových oblastiach ako odozvu na pandémiu COVID19. Projekt sa zameria na analýzu ďalšieho vývoja a adaptácie spoločnosti na dopady pandémie. Zapojením výskumníkov a inovátorov z rôznych oblastí identifikujeme hlavné výzvy, zmeny ktoré budú ovplyvňovať post-pandemický vývoj v spoločnosti, ekonomike a každodennom živote. Následne budú formulované odporúčania pre reformy a politiky v daných oblastiach.

AKTIVITY NA DOSIAHNUTIE CIEĽA

Vytvorenie metodiky a identifikácia 40 špičkových výskumníkov a inovátorov, s ktorými sa budú realizovať rozhovory (Aktivita 2). Metodika bude obsahovať aj okruh otázok pre dotazníkový prieskum medzi vedcami (Aktivita 3), pričom bude priebežne aktualizovaná po ukončení každej aktivity. V rámci tejto aktivity bude vytvorený aj web. Metodika bude obsahovať 5 častí:

 • Zostavenie otázok na rozhovory s kľúčovými výskumníkmi
 • Príprava dotazníkového prieskumu pre všetkých výskumníkov a verejnosť
 • Spôsob identifikácie kľúčových oblastí pre expertné skupiny
 • Systém práce expertných skupín

MÍĽNIKY:

 • Vytvorenie metodiky projektu
 • Identifikácia výskumníkov na rozhovory
 • Vytvorenie webu

Rozhovory so 40 výskumníkmi a inovátormi, ktorí sú lídrami vo svojich oblastiach a pôsobia buď na Slovensku alebo sú Slovákmi pracujúcimi v zahraničí. Budeme pritom dbať, aby pôsobili v rôznych odboroch. Pri výbere budeme dodržiavať geografickú a demografickú rôznorodosť. Cieľom rozhovorov bude získať ich názor na pozitívne a negatívne dopady pandémie a na výzvy a odporúčania, ako sa naša spoločnosť a ekonomika budú meniť v najbližších rokoch. Rozhovory budú priebežne zverejňované, a tak prístupné aj verejnosti. Rozhovory budú tiež súčasťou záverečnej publikácie.

MÍĽNIKY:

 • Realizácia rozhovorov s výskumníkmi a inovátormi
 • Zverejnenie rozhovorov a ich publicita

Realizácia dotazníkového prieskumu medzi výskumníkmi pôsobiacimi na Slovensku a slovenskými výskumníkmi v zahraničí. Dotazník bude realizovaný online formou a bude anonymný. Otázky v  dotazníku budú vyplývať z výstupov z rozhovorov realizovaných v aktivite 2. Avšak v tejto aktivite sa budeme snažiť o zapojenie čo najväčšieho počtu výskumníkov a inovátorov zo všetkých oblastí. Cieľom bude získať ich širší pohľad výskumnej a inovačnej komunity na určenie najvýznamnejších výziev a dopadov pandémie (pozitívnych aj negatívnych) na Slovensko.

MÍĽNIKY:

 • Finálna verzia dotazníka
 • Zber odpovedí z dotazníka

Súčasne s prebiehajúcim dotazníkovým prieskumom medzi vedcami a inovátormi bude prebiehať aj dotazníkový prieskum pre širokú verejnosť. Dotazník bude verejne prístupný na webovej stránke projektu a prostredníctvom mediálnej kampane sa zameriame na to, aby ho vyplnilo čo najviac respondentov z rôznych regiónov Slovenska. Zároveň je naším cieľom zabezpečiť čo najširšiu demografickú rôznorodosť respondentov, aby bola táto aktivita inkluzívna. Na základe tohto dotazníkového prieskumu získame názory a postoje verejnosti ohľadom toho, na čo by sa post-pandemická obnova a vývoj mali zamerať.

MÍĽNIKY:

 • Finálna verzia dotazníka
 • Zber odpovedí z dotazníka

Na základe výstupov z aktivít 2, 3 a 4 budú identifikované kľúčové oblasti, ktorými sa budú zaoberať expertné skupiny a pripravovať zodpovedajúce odporúčania na nastavenie verejných politík.

Predpokladaný počet kľúčových oblastí je 6, pričom budú tematicky diverzifikované a zamerajú sa na rôzne oblasti spoločenského a hospodárskeho života. V rámci tejto aktivity budú oslovení aj vedúci pracovných skupín, ktorí budú mať následne možnosť si do nich vybrať expertov podľa vlastného uváženia, a to tak, aby prispeli k riešeniu projektu.

MÍĽNIKY:

 • Spracovanie výstupov z dotazníka pre vedcov
 • Spracovanie výstupov z dotazníka pre verejnosť
 • Formulácia kľúčových oblastí

Na základe identifikovaných kľúčových oblastí budú vytvorené expertné skupiny zložené z vedúceho (výskumníka), členov a experta z projektového tímu. Tie spracujú jednotlivé kľúčové oblasti. Pri výbere členov expertných skupín budeme dbať na pomerné zastúpenie expertov a expertiek. Expertné skupiny budú informované o priebežných výsledkoch, tak aby dochádzalo medzi nimi ku kooperácii a synergii. Budú pracovať na základe metodiky vytvorenej v aktivite 1 a budú využívať výstupy realizovaných aktivít. Ich úlohou bude naformulovať odporúčania a závery s cieľom ich transponovania do verejných politík.

MÍĽNIKY:

 • Vytvorenie expertných skupín
 • Formulácia odporúčaní a záverov

Aktivita 7 bude zahŕňať publikovanie odporúčaní vo forme online publikácie a policy paper-a, ktoré budú propagované podľa komunikačného plánu tak, aby sa dostali k čo najširšej verejnosti a k tvorcom politík. Závery vytvorené expertnými skupinami na základe výstupov z komunikácie s vedeckou komunitou a respondentmi dotazníkového prieskumu budú poskytnuté širokej verejnosti a cieľovým skupinám projektu. Výstupy a odporúčania expertných skupín budú navzájom synergické a komplementárne, aby bol vytvorený komplexný súbor odporúčaní a návrhov politík, ktoré budú spracované v prehľadnej forme.

MÍĽNIKY:

 • Vytvorenie online publikácie
 • Publikovanie výsledkov
 • Mediálna kampaň

Závery a odporúčania expertných skupín budú prezentované na záverečnej konferencii. Cieľom bude oboznámiť tvorcov politík, odbornú a širokú verejnosť s výstupmi projektu a prispieť k celospoločenskej debate o potrebných reformách a ďalšom zameraní politík. Konferencie sa zúčastnia vedúci jednotlivých expertných skupín, ktorí budú prezentovať závery a navrhované riešenia. Predpokladáme účasť okolo 70 participantov, pričom zámerom je zapojiť čo najviac stakeholderov a zabezpečiť čo najširšiu medializáciu a vizibilitu konferencie ako aj celého projektu.

MÍĽNIKY:

 • Uskutočnenie konferencie

KTO PROJEKT REALIZUJE?

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládnou neziskovou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorej cieľom je podporovať výskum a inovácie na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 2007 sme spolupracovali so stovkami slovenských výskumníkov a desiatkami výskumnými inštitúciami zo všetkých sektorov, ako aj s verejnou správou. Aktivity SOVVA sa zameriavajú na päť oblastí:

 • Výskumné a inovačné politiky
 • Analýzy a hodnotenia
 • Popularizácia vedy
 • Prepájanie vedy a spoločnosti
 • Spolupráca medzi akademickými inštitúciami a priemyslom

SOVVA pripravila niekoľko národných výskumných a inovačných analýz zameraných predovšetkým na účasť v rámcových programoch, národné systémy výskumu a inovácií a ich výkonnosť. Aktívne sa podieľame na riešení projektov financovaných z európskeho programu na podporu výskumu a inovácií – Horizont Európa, Horizont 2020 a 7. rámcového programu.

Organizujeme najväčší festival vedy na Slovensku- Európska noc výskumníkov. Pripravili sme komplexné analýzy pre projekt- Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. V spolupráci s UNESCO, L´Oréal a SAV organizujeme národnú súťaž Pre ženy vo vede.

Žijem vedu

Občianske združenie Žijem vedu spája slovenských vedcov pôsobiacich doma a v zahraničí s cieľom podporiť aktivity zamerané na rozvoj slovenskej vedy. V našej databáze je registrovaných vyše 300 slovenských odborníkov pôsobiacich po celom svete. Aktívne prepájame slovenských vedcov naprieč vednými disciplínami na sociálnych sieťach alebo fyzicky na konferencii „Žijem vedu naživo“, ktorú každoročne organizujeme. Pomáhame im takto s rozvojom samotných vedeckých projektov, kariéry a uľahčujeme ich vzájomnú spoluprácu. Okrem toho sa venujeme aj propagácii slovenskej vedy na sociálnych sieťach, rozhovormi so slovenskými vedcami, podcastami alebo blogmi. Organizujeme ocenenie “Zvedavec roka“, ktoré je určenie slovenským PhD. študentom a zamerané na propagáciu ich výskumu. Zúčastňujeme sa rôznych diskusií, festivalov a Európskej noci výskumníkov. Vytvárame priestor pre diskusiu odborníkov ohľadne odporúčaní pre systémové zmeny zamerané na zlepšenie podmienok pre napredovanie vedy na Slovensku.