doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

Lekárske vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Peter Celec v súčasnosti pôsobí ako prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny. Zaoberá sa výskumom patofyziológie extracelulárnej DNA, chronobiológie testosterónu a metabolických dôsledkov kolových nápojov.

Má ukončené štúdium v odboroch všeobecné lekárstvo, molekulárna biológia a bankovníctvo. Okrem iného je aj spoluzakladateľom občianskeho združenia Klub Detskej Nádeje na pomoc detským onkologickým pacientom.

Foto - Andrej Lojan