prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. má vysokoškolské vzdelanie v odbore experimentálna fyzika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Pôsobí na Ústave anorganickej chémie SAV, kde bol jeho riaditeľom. V minulosti pôsobil ako podpredseda SAV pre ekonomiku. Od roku 2015 je predsedom Slovenskej akadémie vied. Vedecky pôsobí na oddelení keramiky na Ústave anorganickej chémie SAV. Zaoberá sa materiálovým výskumom, oxidovou a neoxidovou štrukturálnou keramikou, keramickými (nano)kompozitmi, mikroštrukturálnym designom, vzťahom medzi mikroštruktúrou a vlastnosťami.