Mgr. Barbara Lášticová, PhD.

Spoločenské vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Barbara Lášticová je sociálna psychologička a samostatná vedecká pracovníčka. Aktuálne zastáva pozíciu riaditeľky Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV. Skúma témy ako je národná identita, migrácia, občianska participácia a nové médiá. Zaoberá sa tiež tým ako je možné merať a zmierňovať stereotypy a predsudky voči stigmatizovaným skupinám ľudí v spoločnosti.

Medzi jej hlavné výskumné záujmy preto patrí konštruovanie sociálnych identít v rôznych kontextoch (európska integrácia, transnacionálna migrácia), medziskupinové vzťahy, politická psychológia a metodológia kvalitatívneho výskumu.  

Prednáša politickú psychológiu na Katedre politológie Filozofickej fakutle Univerzity Komenského v Bratislave a kvalitatívny výskum na Psychologickom ústave FF Masarykovej univerzity v Brne. Je absolventkou psychológie na FiF UK v Bratislave. Postgraduálne študovala sociálnu psychológiu na Institut de Psychologie, Université René Descartes-Paris 5, kde sa venovala experimentálnemu výskumu vnímania validity skupinového rozhodovania. 

Je spolueditorkou knihy Politics of Collective Memory: Cultural Patterns of Commemorative Practices in Post-War Europe (Lit, Viedeň, 2008) a spoluautorkou knihy Konštruovanie slovenskosti vo verejnom priestore (SAV, Bratislava, 2009).