prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc.

Spoločenské vedy Prírodné vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Prof. Pavol Prokop pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte. Na Slovensku je priekopníkom behaviorálnej ekológie.

Prof Prokop sa zaoberá evolúciou správania rôznych druhov živočíchov vrátane človeka so špeciálnym zameraním na pohlavný výber, sexuálny konflikt, svadobné kŕmenie, vzťahy medzi rastlinami a živočíchmi, ako aj na vzťahy medzi živočíchmi a človekom. 

Za svoju prácu získal ocenenie Vedec roka 2021, ktoré mu patrí za objasnenie atribútov pohlavného výberu u ľudí a nové poznatky o evolučných a sociokultúrnych aspektoch behaviorálnych stratégií podieľajúcich sa na vyhýbaní sa kontaminácii patogénmi.