RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Soňa Ftáčniková je autorkou niekoľkých publikácií na tému bioetika, etika a integrita vo výskume. V súčasnosti pôsobí ako  koordinátorka pracovnej skupiny Research Integrity for Slovakia RI4SK, ktorá vypracovala národnú DEKLARÁCIU o upevnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku ako aj ako národný kontaktný bod v programe HORIZON EUROPE pre etiku a integritu vo výskume. 

V oblasti vedeckej integrity pôsobila ako predsedníčka pracovnej skupiny Členského fóra European Science Foundation venovanej  integrite výskumu, ktorého súčasťou bolo aj vypracovanie European Code of Conduct in Research Integrity (2014).