doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Docent a vedúci Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja na NHF EU v Bratislave Štefan Rehák je spoluautorom učebnice Regionálna ekonómia a politika, viacerých monografií, kapitol ako aj viac ako 60 vedeckých článkov. Špecializuje sa na oblasť regionálneho a lokálneho rozvoja so zameraním sa na vedu, výskum, inovácie, ľudský kapitál a regionálne odvetvové zmeny. Je členom vedeckej rady NHF EU v Bratislave a vedeckej rady EF TU v Košiciach a viacerých odborových komisií pre doktorandské štúdium. Štefan Rehák je predsedom Slovenskej sekcie European Regional Science Association. Spoluorganizoval 52. kongres European Regional Science Association (ERSA) v Bratislave v roku 2012 a v roku 2018 organizoval 31. letnú školu ERSA v Bratislave s názvom Regional Policy Analysis and Planning. Je členom vedeckého výboru konferencie Central European Conference in Regional Science a každoročne organizuje medzinárodný Zimný seminár regionálnej vedy.