doc. PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Pavol Maliniak pôsobí na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Venuje sa dejinám stredoveku s dôrazom na dejiny hradov a environmentálne dejiny. Je autorom monografií Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku (2009), Čabradské panstvo v stredoveku (2019) a šéfredaktorom vedeckého časopisu Acta historica Neosoliensia.