doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. ukončila štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky, odbor biofyzika. Potom pracovala na Ústave merania SAV ako vedecká pracovníčka. Zaoberala sa nelineárnymi dynamickými systémami, špeciálne výskumom celulárnych automatov a lavínovitou dynamikou. Tento výskum ju priviedol do Kodane, na Ústav Nielsa Bohra, kde absolvovala ročný pobyt  v skupine CATS pri výskume komplexných systémov. 

Ďalším pracoviskom bola Katedra informatiky FEI, ktorá sa neskôr transformovala na Fakultu informatiky a informačných technológií. Absolvovala  niekoľko stáží na Novom Zélande, najprv na Univerzite v Aucklande a neskôr na School of Computer Science na Otago University v Dunedine, kde sa zaoberala komplexnými sieťami, konkrétne funkčnými sieťami mozgu. V tomto výskume pokračovala na Fakulte matematiky ,fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala dve krátkodobé stáže na School of Computer Science na Univerzite v Birminghame, GB.  Na Katerde aplikovanej informatiky FMFIUK pracovala ako garantka bakalárskeho štúdia Aplikovaná informatika aj ako vedúca Oddelenia umelej inteligencie.  V súčasnosti s zaoberá výskumom jazyka ako komplexnej siete.