Mgr. Marcela Káčerová, PhD.

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Mgr. Marcela Káčerová, PhD. pracuje ako odborná asistentka na Katedre ekonomickej, sociálnej  geografie, demografie a územného rozvoja Univerzity Komenského. Zameriava sa na problematiku identifikácie zmien vekovej štruktúry populácie, predovšetkým na proces starnutia populácie. Vo svojom výskume sa zameriava na regionálnu diferenciáciu procesu starnutia populácie na Slovensku a tiež na porovnanie starnutia populácie Českej republiky, štátov Vyšehradskej štvorky a populácií európskych štátov. V poslednej dobe je dominantne  jej výskumná činnosť zameraná na štúdium seniorov a medzigeneračné sociálne siete v mestskom prostredí.