prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

prof. RNDr. Oto Hudec, CSc pracuje na Technickej univerzite v Košiciach, Katedre regionálnych vied a manažmentu Ekonomickej fakulty. V rokoch 2002-2019 bol riaditeľom Inštitútu regionálneho a komunálneho rozvoja.

Absolvoval univerzitné štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach a Univerzite Karlovej v Prahe v oblastiach štatistiky, teórie systémov a operačného výskumu.

Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa venuje témam - regionálny a urbanistický rozvoj, evolúcia špecializácie a koncentrácie v priestore, kreatívna ekonomika a podnikateľstvo, strategické systémové zmeny. Využíva systémový prístup k regiónu, mestu a priestoru, ktorý prináša impulzy na prepojenie hlavných prvkov regionálneho inovačného systému – verejnej správy, podnikateľskej sféry, inštitúcií výskumu a univerzít a spoločnosti.

Je členom redakčných rád časopisov: European Urban and Regional Studies, Journal of Innovation and Entrepreneurship, Quality Innovation Prosperity, a  Portuguese Review of Regional Studies.

Pôsobí ako člen expertného tímu Európskej komisie a OECD: HEInnovate, a je ambasádorom svetovej organizácie RSA (Regional Studies Association) za Slovenskú republiku.