Duševné zdravie – návrhy a odporúčania

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Duševné zdravie je síce každodennou súčasťou života všetkých ľudí na Slovensku, ale až po pandémii sa mu začína pomaly dostávať primeranej pozornosti ako v médiách, v občianskej spoločnosti, firemnom a školskom prostredí – a v neposlednom rade v politike. Ostáva však naďalej otázne, či post-pandemické scitlivenie na seba a vzťahy jednotlivca prináša novú éru v starostlivosti o duševné zdravie.

Na to, aby na Slovensku začala nová éra v starostlivosti o duševné zdravie, sú potrbené zmeny, ktoré členovia expertnej skupiny predstavujú v nasledujúcich odporúčaniach:

  1. Pre zlepšenie duševného zdravia je zásadné doplniť biomedicínsky prísup o psychosociálny.

  2. Podiel ľudí, ktorí potrebujú špecializované služby v oblasti duševného zdravia je pomerne malý. Viac ako 90% z týchto ľudí v skutočnosti potrebuje iný typ služieb – ide skôr o služby komunitného charakteru.

  3. Kvôli nedostatku expertov je potrebné umocniť a aktualizovať potenciál ľudí so zažitou skúsenosťou.

  4. Psychosociálny model potrebuje rovnosť hlasu užívateľa a poskytovateľa. A decentralizáciu služieb.

  5. Potrebujeme zosieťovať existujúce lokálne služby a podporiť vznik nových. Zaistiť finančnú stabilitu.

Viac informácii o návrhoch a odporúčaniach expertnej skupiny nájdete v dokumente nižšie.