Hostia

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. má vysokoškolské vzdelanie v odbore experimentálna fyzika na Prírodovedeckej fakulte UK v Br...

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. 

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. skončil štúdium psychológie a odvtedy sa profesionálne venuje akademickým a aplikovaným výsku...

Ing. Jana Shina Lokšenincová 

Ing. Jana Shina Lokšenincová je zakladateľkou a hlavnou kreatívnou silou vydavateľstva Slnko Records, ktor...

doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.

doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. ukončila štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky, odbor biofyzika. Potom pra...

prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.

prof. RNDr. Oto Hudec, CSc pracuje na Technickej univerzite v Košiciach, Katedre regionálnych vied a manažmentu...

Prof. RNDr. Vladimír Šucha DrSc.

Prof. RNDr. Vladimír Šucha DrSc je od roku 2022 vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. V roku 2021 bol vyslan...

doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.

Docent a vedúci Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja na NHF EU v Bratislave Štefan Rehák je spoluautorom učebni...

Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.

Mgr. Ľubica Voľanská, PhD. je vedecká pracovníčka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Vyštudovala etnológiu a histó...

Mgr. Marcela Káčerová, PhD.

Mgr. Marcela Káčerová, PhD. pracuje ako odborná asistentka na Katedre ekonomickej, sociálnej  geografie, demografie ...

doc. PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

Pavol Maliniak pôsobí na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Venuje sa dejinám st...